Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Marc Bloch: A történelem védelmében (könyvajánló)

2010.09.26

Marc Bloch a XX. század elején élt gazdaság és társadalomtörténész főként a középkor történetével foglalkozott, és átalakította mai tudásunkat a középkorról. Ez a könyv válogatásnak tekinthető legfontosabb írásaiból.


Ír egyfelől a rabszolgaság megszűnéséről a középkor elején, amelyben szerepet játszottak az előre törő keresztény tanok is, amelyek elítélték más keresztények rabszolga sorba vetését, de szerepet játszottak a gazdasági körülmények is. Legfőképpen az a körülmény is, hogy a római birodalom bukásával elapadtak keleti országokból importált rabszolga seregek.


A rabszolgatartás pedig Bloch szerint csak akkor kifizetődő, ha mindig van utánpótlás. A rabszolgának ugyanis fizetni kell az élelmezését, lakhatását, és a rabszolgaság körülményei között nem biztos, hogy olyan mértékben tud szaporodni, ami pótolná a kiesők hiányát.


Így kifizetődőbb, ha inkább felszabadítják a rabszolgaság alól, és bérbe adnak neki egy kis földet, amit saját szabadidejében művelhet, a földesúr pedig csak szabadidejének, és megtermelt javainak egy részére tart igényt. Ezek voltak a feudális társadalom kialakulásának magvai.


Érdekesek a gondolatai arról is, hogy milyen hatása volt a középkori társadalomra annak a ténynek, hogy akkor még nem álltak rendelkezésre olyan időmérő eszközök, mint manapság, és így a középkori ember csak saccolni tudott arra nézve, hogy ebben a pillanatban pontosan mennyi idő van.


A középkort két részre osztja. Az első időszakban a nagyon alacsony népsűrűség, rossz közbiztonság, és nehézkes közlekedés volt a jellemző. Ez két okból is elősegítette a hűbéri rendszer kialakulását.


Egyrészt mivel az emberek a rossz közlekedés, és az alacsony népsűrűség miatt nehezen érték el egymást, az uralkodók arra kényszerültek, hogy az ország minden része felé közvetítő személyzetet alkalmazzanak. Ez a hűbéri láncolat létrejöttét segítette elő.


Továbbá az is a feudális társadalom létrejöttét segítette elő, hogy a rossz közbiztonság miatt a gyengék és a szegények földesurak védelme alá kívánkoztak. Továbbá a pénzgazdálkodás elsorvadása is elősegítette a feudalizmus kibontakozását.


Ennek következtében ugyanis nem lehetett bért fizetni a szolgálatért, ami a feudális kötöttségek létrejöttét segítette elő. Európa kihalt pusztáin és erdein zarándokok, megélhetést kereső földnélküliek, és olyanok vándoroltak, akik megfelelő kolostort kerestek maguknak a vallásos elmélyüléshez. Az emberi életnek nem sok értéke volt ebben a korban, mert csak átmenetnek tekintették a túlvilági élet számára.


A középkor második részében a feudalizmus intézménye megszilárdult, létrejött a városi polgárság, amely idegen test volt az akkori feudális társadalomban. Ezt a kort részletesebben tárgyalja. Itt ír a kialakuló arisztokratikus viselkedési szabályokról.


A hűbérurak és hűbéresek viszonyáról, amelyet a harci szellem tartott össze. A lovagság és a háború viszonyáról, amiből kiderül, hogy a középkori lovagság nagyon vágyott a háborúra, hogy küldetését teljesíthesse, és demoralizáló hatással volt rá a béke időszaka.


Bloch szerint tehát a feudális társadalom létrejöttének előfeltétele a közlekedés nagyfokú lassúbbodása; a pénzforgalom elsorvadása; valamint az a gondolatvilág, amely számára nagyon fontos a közeliség, az érzékelhetőség.


A feudális társadalom a régebbi társadalmak felbomlásának következtében jött létre, a germán betörések okozta nagy felfordulásban, amely egybeolvasztott két, eredetileg a fejlődés nagyon eltérő fokain álló társadalmat, feltörte mindkettő kereteit, felszínre hozott egy sor ősi gondolkodásmódot és társadalmi szokást.


A könyv végén ír még az arany szerepéről a középkori európai társadalomban. Többek között az európai aranyhiányról, továbbá arról a tényről, hogy az aranyat csak nagyobb volumenű kereskedelmi ügyleteknél használták fizetőeszközül. Jellemző volt a bimetallizmus, hiszen a kisebb volumenű kereskedelemben az ezüstpénzt használták, és a két fém gazdasági szerepe nem volt felcserélhető.


Továbbá ír a középkori találmányokról is, amelyek nagyrészt keletről való átvételekből állt. Viszont voltak eredeti középkori találmányok is, mint például a fogatolási technikák, vagy a rokka. Ekkor terjedt el a vízimalom használata is. A találmányok akkoriban nem tudósoktól, hanem kézművesektől származtak.


A fogatolási technikák vagy a vízimalom elterjedésének legfőbb oka Bloch szerint az volt, hogy megszűnt Európában a rabszolgaság, és az emberi munkaerőt, amelyet a rabszolgaságban az állatokéhoz hasonló módon vettek igénybe pótolni kellett valahogyan.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.