Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A zsidó szellem és a kereszténység – reagálás Bognár Gábor úrnak a Virtus.hu-n tett hozzászólására

2008.07.13

Bognár Gábor Kételyeim az újpogánysággal című írásom kapcsán tett hozzászólásaira szeretnék reagálni. Ő a kereszténységet alapvetően zsidó szelleműnek tartja. És csak és kizárólag a kereszténységben munkálkodó zsidó szellemet teszi felelőssé a modern liberális kapitalista társadalom kialakulásáért. Illetve a kommunista eszmerendszer kialakulásáért, vagyis a zsidó szellemű világ létrejöttéért, amelyeknek szerinte ez a vallás az alapjául szolgált.
 
Az első észrevételem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy nem egészen érthető pontosan mit is ért a kereszténységben munkálkodó zsidó szellem alatt. Mert a kereszténység első látásra alalpelveit tekintve éppen ellentéte a zsidó vallásnak. A zsidó vallás tulajdonképpen nem is vallás, hanem történelmi hagyomány. Ezt jól észrevehetjük, ha elolvassuk az ószövetséget. A vallásnak ugyanis mindig valamiképp a halhatatlanságra, a léten túlira kell irányulnia.

A zsidó emberben pedig egyáltalán nincs igény a halhatatlanságra. A zsidó Isten mindig fent marad az égben, a zsidó ember soha el nem érheti, sosem kerülhet fel az égbe, hanem csak bizonyos formális szabályok betartásáért cserébe, magának és népének anyagi jólétét és sok gyereket nyer tőle, sőt esetlegesen még világuralmat is. Tehát alapvetően a földi jólétet célozza meg, nem a halhatatlanságot, és ilyen értelemben nem tekinthető vallásnak.

A kereszténység pedig a legmagasabbrendű hősiesség, és a legmagasabbrendű transzcendencia. Minden szempontból.

Bognár Gábor érvei ezenkívül azért is érthetetlenek, mert ha tényleg a kereszténységben munkálkodó zsidó szellem miatt alakult ki a mai modern liberális kapitalista társadalom, vagyis a zsidó szellemű társadalom, ez logikailag azt feltételezi, hogy a kereszténység jelenlétének alapvető velejárója a zsidó szellemű társadalom kialakulása. Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy miért csak a nyugati kereszténység talaján jött létre a zsidó szellemű társadalom spontán, önmagától. Ugyanis a kereszténység nem csak nyugaton volt jelen történelmünkben, hanem keleten is. Lásd: Oroszország, Ukrajna, Örményország. És mindenütt másutt csak a nyugat hatására jött létre. Egyedül Nyugat-Európában jött létre spontán, önmagától.

De térjünk vissza az első kérdésünkhöz, hogy mit is ért ő zsidó szellem alatt! Az egyik hozzászólásából azt vettem ki, hogy az egyház középkori bűneit érti ez alatt. Inkvizíció, búcsúcédulák stb. Lehet benne valami, bár egyes szerzőktől azt olvastam, hogy ezt a sokat hirdetett sötét középkor elméletet csak a reneszánszban az antik görög-római kultúrától megrészegült művészek és tudósok találták ki, de ebben most nem akarok pálcát törni. De ez sem magyarázat a liberális kapitalista társadalom kialakulására, mert ha hihetünk a történelemkönyveknek, akkor a keleti ortodox egyház bizonyos szempontból még kegyetlenebb volt, mint a római-katolikus egyház de ott mégsem alakult ki a zsidó szellemű társadalom, csak később a nyugat hatására.

Megjegyzem, hogy Indiában a felsőbb kasztokhoz tartozó vallási vezetők manapság is kegyetlenül kizsákmányolják az alsóbb kasztokhoz tartozókat, pedig a hindu vallásnak aztán biztos, hogy semmi köze sincs a zsidósághoz, és ott senkinek eszébe sem jut fellázadni ellenük. De meg kell állapítanunk azt is, hogy az egyháznak a zsidó szellemben elkövetett bűnei semmiképpen sem az egész egyházra csak annak bizonyos tagjaira lehet igaz. Abszolút keresztény nincs, ahogy abszolút zsidó sincs. A kereszténységről csak, mint eszméről lehet beszélni, semmiképpen sem, mint emberek összességéről, az eszme pedig ellentétes a zsidósággal. Megjegyzem azt is, hogy ha a vagyonharácsolást és a világuralomra törést tekintjük zsidó szelleműnek, akkor a Görög-Római kultúra is zsidó szellemű volt, mert ők is gazdaságra törekedtek, sőt rabszolgákat is tartottak, és háborúkban próbálták meghódítani a világot.

A különbség az, hogy ők ezt vallásos áhítattal tették. Őnáluk ez a léten túlra mutatott. Ezért tudtak olyan magas kultúrát létrehozni, amit a zsidók nem. Erre jó példa a germánoknak, akik a görögökhöz és a rómaiakhoz hasonlóan szintén árja népek voltak, Odinnal a háború Istenével kapcsolatos hiedelme. Ahol a harcos legyen az bármilyen háború, rabló hadjárat, vagy a haza védelme, ha a harcban elesett, akkor Odinhoz került a Valhallába, ahol vele harcolhatott tovább az idők végezetéig. Az ókori római arisztokrácia esetében is a csodás paloták emelése, mint a fényűzés eszköze az Isteneknek való áldozás is volt egyben. Továbbá a lukuluszi lakomák, saturnáliák is az Isteneknek való áldozás célját is szolgálták egyben.

És végeredményben a zsidósággal sem az a legfőbb probléma, hogy vagyont harácsolnak, és világuralomra törnek, hanem hogy ezt vallástalanul teszik. Nincs a vallásukban szakralitás, ami a léten túlmutasson. Ezért az ő hódításaik sohasem építő jellegűek, mint ahogy a rómaiaknak néha azok voltak, hanem mindig csak a pusztítás megy végbe benne. És talán itt van a probléma gyökere, ami a zsidó szellemű társadalmat létrehozta. Mi is volt nyugaton a liberális kapitalista, vagyis a zsidó szellemű társadalom létrejöttének kezdete? Nyilvánvalóan a reneszánsz.

És mi is volt a reneszánsz? Lényegében egy újpogány törekvés, amelyben a nyugati világ saját ősi kultúráját, a görög-római kultúrát akarta restaurálni. És vajon sikerült ez a restauráció? Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy csak külsődlegesen. A reneszánsz mindent megpróbált restaurálni, ami az ősi antik világhoz kapcsolódik. A tudományt, a művészetet, a filozófiát, az anyagi jólétet, vagyis a gazdagságot. De ez a tudomány már nem az a minőségelvű tudomány volt, mint az ókorban, amelynek a célja a megismerés gyönyöre volt, továbbá az emberi szükségletek kiszolgálása a természeti környezet rombolása nélkül. Hanem valamiféle durva mennyiségi priaposszá vált, amely a természet kizsákmányolása, és az embernek embertársa feletti uralmának alapjául szolgált.

Ez a művészet már nem az a légies szépségi, fluidiumot árasztó görög-római művészet volt, ami az ókorban, hanem durva és materializált erotikum áradt belőle. A filozófia az antik bölcselet ujjáélesztéseként a későbbi filozófiai rendszerekben: a felvilágosodásban és a marxizmusban megjelenő racionalista és baloldali elveknek lett az alapja. A meggazdagodni vágyó polgárság pedig a régi római arisztokrácia szellemiségével ellentétben, amely szintén vagyont gyűjtött, de emellett magas szintű kultúrával is rendelkezett. Maffiabrigádhoz kezdett hasonlítani, amely a legkegyetlenebb kapitalista kizsákmányolás eszközeit alkalmazta akár csak a mai kapitalista nomenklatúra.

Tehát a reneszánsz mindent örökölt az antik kultúrából, amiben a zsidósághoz hasonlított, csak éppen szakralitás nélkül. Nem volt benne, ami az életen túlra mutasson. Csak profán tudomány, profán filozófia stb. És ilyen értelemben, ebben egyet értek Bognár Gáborral, zsidó szellemű volt. Csak paradox módon éppen újpogány alapon. És a későbbi zsidó szellemű megnyilvánulásoknak is az újpogányság volt az alapja, mint a felvilágosodás és a különféle izmusok. Hiszen a felvilágosodásnak is a klasszicizmus volt a meghatározó művészeti irányzata, amely szintén az ókori antik görög-római formákra épített. És az avantgard is sok esetben az újpogányságra épített. Tehát a zsidó szellemnek éppen az újpogányság lett az alapja, amit paradox módon a legtöbben ellentétesnek tartanak a zsidó szellemmel, a kereszténységet pedig egyesek főként zsidó eredete miatt rokonítják vele. Pedig amikor a nyugat életre hívta a reneszánszot, nem a kereszténységben lévő zsidó szellemtől akart megszabadulni, hanem éppen a zsidó ellenes szellemtől.

Attól, hogy szegénységre, önmegtartóztatásra a világi lét gyönyöreitől való tartózkodásra akarta őket kényszeríteni, arra késztetve őket, hogy így keressék az Istent. Hiszen régen az ő kultúrájuk is a világi gyönyörök hajszolására épült, a vagyonszerzésre, és a világuralomra törésre, csak ők ezt vallásos áhítattal tették a zsidókkal ellentétben. És itt magyarázatot kapunk arra is, hogy a keleti kereszténység miért nem vált önmagától liberális kapitalista társadalommá. Mert az a terület főként nem árja, hanem szláv népeket tömörített magába, amelyeknek nem volt olyan gazdag pogány múltjuk, mint a nyugatiaknak, és ezért nem is élt bennük az igény hogy felelevenítsék azt.

Ott nem alakultak ki olyan erős újpogány törekvések, mint nyugaton, mert nem volt mire emlékezniük a múltjukból. Bár meg kell jegyezni, hogy az ortodox keresztény vallás ereje annak is köszönhető, hogy abban egyrészt sokkal mélyebb misztérium van, mint a Római Katolicizmusban. Jobban megfogja az embert. Én voltam görögkeleti Istentiszteleten. Ott olyan mély vallásos átszellemültséggel találkoztam, amivel Római Katolikus istentiszteleten soha. Másrészt jobban hasonlít a zsidó vallásra is merev, mindenre kiterjedő szabályrendszerével. Részben ennek is köszönhető, hogy az ortodox kereszténységet csak a nyugatról importált kommunizmus tudta Oroszországban szétzúzni brutális erőszakkal.

Magyarországon sem alakult ki magától a liberális kapitalizmus, mert a magyar nép sem árja. Nálunk is csak a nyugat hatására alakult ki. Tehát a liberális kapitalista és zsidó szellemű társadalmat nem a kereszténységben munkálkodó zsidó szellem alakította ki, hanem az újpogány törekvések. A nyugat egyszerűen azért bűnhődik, mert fellázadt saját vallása ellen, nem a kereszténység zsidó szelleme miatt. Ha nem lettek volna a reneszánszban újpogány törekvések, akkor soha nem lett volna sem kommunizmus, sem liberális kapitalizmus. Ha van is zsidó szellemű kereszténység az csakis a protestantizmus lehet és az abból kinövő további keresztény szekták. Igaz ma már a katolicizmus is erősen hasonlít a protestantizmusra, de ez a modern világ által rákényszerített elvek miatt van így. Ezért írtam egy korábbi cikkemben, hogy vigyázni kell az újpogány törekvésekkel.

Ha pedig a kereszténység létrejötte mögött zsidó machináció van, akkor a zsidó népnek nagyon előrelátónak kellett lennie, mert előre tudnia kellett, hogy a nyugati világ előbb-utóbb saját vallása ellen fordul.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

bgl007@freestart.hu

(Bognár Gábor, 2017.04.02 20:15)

Kedves Lengyel Ferenc!

Nosztalgiáztam. Így jutottam oda (ide), hogy megnézzem, mi található rólam a neten. (És az egyik, éppen ez a válasznak szánt írása volt).
Nem sok. Majdnem azt írtam: Istennek hála. (Istennek, akiben persze én nem hiszek).
Azt írta akkor, (majd tíz éve) hogy olyan fiatalember, aki a régi Európát szeretné vissza. Azóta idősebb lett. Talán másként látja a világot?

Én biztosan öreg lettem. Sátáni korba értem: 66.
Viszont, ahogy olvasom fenti írását, és emlékszem akkori magamra, az a meggyőződésem, hogy helyesen láttam. Ma még inkább így gondolom.
Jó kérdés amit föltesz, hogy miért csak Európa nyugati felén jött létre a kapitalizmus? A zsidó szellemű kereszténység valódi gyermeke. Ahogy annak meg a kommunizmus...

Ajánlom a zsidó történészek által Bizánc-nak nevezett (Kelet-)Római Birodalom történetének tanulmányozását. Magyar nyelven ma már elég sok könyv elérhető.(Bizantológiai Intézet Alapítvány kiadványai).
Az egyikből, P. Schreiner: Bizánc (Bp; 2002;) idézek egy szerintem megvilágosító mondatot. Nekem legalábbis ekkor állt össze sok minden.
Tehát: " A zsidóknak, akik különleges helyzetük miatt bizonyos mértékig hasonlítottak a külföldiekre, (az 5. század óta) külön negyedük volt Konstantinápolyban és a birodalom más városaiban. Tekintve azonban, hogy a jusztinianoszi törvényalkotás elvileg engedélyezte a kamatszedést (az egyház pedig csak a papoknak tiltotta meg), a zsidóknak a kereskedelem és a pénzügyek területén nem volt akkora jelentőségük, mint amilyenre Nyugaton tettek szert.)"
I.m. 88.old. (Magyarul: nem voltak monopol helyzetben!)

Ezek után három folyamatra hívnám föl figyelmét.
1/ Már a keresztes háborúk során, főleg a 4. hadjárat következtében, sok kincs, könyv, tudás került Nyugatra. Ennek "köszönhető" a reneszánsznak nevezett nyugati jelenség.
2/A Konstantinápoly elestét túlélt császári adminisztráció szultáni szolgálatba állása. Talán nem véletlen, hogy az Oszmán Birodalom ekkortól kezd igazi terjeszkedésbe. (Balkán, K-Európa, Észak-Afrika).
3/A "harmadik Róma", azaz Moszkva, az Orosz Birodalom, fölemelkedése. Mert volt egy réteg, főleg keresztény papok, szerzetesek, akik arrafelé találtak menedéket. És pontosan tudták, hogy a zsidókat NEM szabad az Orosz Birodalom területére engedni. Ez nem is történt meg 1853-54 ig, a krími háborúig. (Ezért is dúsultak föl a mai Ukrajna, Litvánia, Belorusz és Kelet-Lengyelország területén.) Amikoris az akkor már kapitalista nyugati hatalmak Oroszországot többek között a zsidók beengedésére is kötelezték. Két generáció elég volt ezeknek, hogy átvegyék az egész birodalom irányítását.
Mielőtt elítélné az oroszokat, gondoljon arra, hogy ez nálunk, a Kárpát-medencében is majdnem így történt! 1848, majd 1867, galíciaiak beáramlása...1919-20, Trianon. Majd 1945 óta zsidó megszállás.

Tudom, rettenetes vagyok. Semmi szakralitás. Az kérem gyerekeknek való! Vagy még azoknak sem. Mert gyerekekből lesznek a felnőttek és ha ilyeneken nőnek föl bizony lelkükben gyerekek maradnak. Aztán meg csak csodálkoznak.

Pedig csodák nincsenek. Csak tudatlan emberek.